Villkor & Reglement

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH RIKTLINJER FÖR KÖP AV PRODUKTER FRÅN ECOVAL.SE  

 

                                            

Säljaren har rätt att när som helst ändra dessa villkor utan att behöva meddela köparen. ’Säljare’ hänvisar till Ecoval, webbplatsen www.ecoval.se och alla personer i samarbete med Ecoval. ’Köpare’ avser den person, företaget eller annan juridisk person som köper varor från säljaren för alla ändamål. ’Varor’ betyder allt material eller produkter som omfattas av avtalet avser ett avtal mellan säljaren och köparen i utbyte mot försäljning av varor.

Jag är över 18. Jag är vuxen enligt lagarna i mitt land.

2. Jag har god hälsa, själ och kropp, och jag kan fatta mina egna beslut och kan representera mig själv. Köparen förstår att alla beställningar kan omfattas av kravet på en vuxenunderskrift eller annat bevis på köparens ålder före eller på leveransdagen.

3. BEGRÄNSNINGAR ELLER FRISKRIVNING AV GARANTIER. Jag förstår att alla växtbaserade preparat eller organiska produkter och information som erhålls genom säljaren tillhandahålls ’SOM DE ÄR’. varor är utan garantier, uttryckliga eller underförstådda. Alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte accepteras uttryckligen. Dessa begränsningar gäller endast torkade växter eller organiska ingredienser. Övriga varor på ekoval.se omfattas av svensk lagstiftning för garanti.

4. Under inga omständigheter kommer säljaren att vara ansvarig gentemot mig eller en tredje part för skador eller personskador som uppstår till följd av användning, missbruk eller missbruk av varor. Säljaren är inte ansvarig för mig eller någon tredje part, för handlingar som vidtagits av mig eller tredje part som ett resultat av att förlita sig på information eller åsikter, muntligt, skriftligt eller bildligt. Nedskrivningar av skulder inkluderat och inkluderar alla fordringar och oavsiktliga, följd-, special- eller liknande skador.

5. Jag samtycker till att hålla säljaren och alla andra berörda parter ersatta och skadefria, inklusive deras ägare, filialer, dotterbolag och anställda, för skador som uppstår till följd av köp, användning eller missbruk av varor. Säljaren och alla närstående som nämns ovan ska inte hållas ansvariga under några omständigheter.

6. Det ska inte finnas några omständigheter där säljaren ska hållas ansvarig för skador såsom direkt eller indirekt, särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador eller straffbara.

Jag godkänner härmed att jag noggrant kommer att följa dessa säkerhetsinstruktioner och varningar. Jag kommer också att följa alla varningar som anges på webbplatsen angående användningen av produkterna. Jag kommer också att följa svensk lag och förstå att jag är ansvarig om jag bryter mot svensk lag. Jag förstår att varorna jag köper: Ej avsedd att ersätta kontrollerade och godkända läkemedel eller preparat

Det ska inte blandas med syntetiska blandningar, såsom alkohol, läkemedel eller andra växtbaserade preparat för medicinska ändamål.

Alla ekologiska produkter som finns på ecoval.se innehåller inga syntetiska ingredienser och är inte avsedda att ersätta andra produkter som är så heller. Blandas inte heller med olagliga ämnen

Våra produkter säljs som en organisk ingrediens eller råvara i skönhetsrelaterade produkter som tvål, badbomber, ansiktsmasker eller fotbad och för tillverkningsändamål.

Vårt innehåll är av pedagogisk karaktär och är inte avsett att vara ett läkemedel eller ha läkande effekter.

Ecoval beskriver inga medicinska påståenden. Vi gör inte anspråk på några läkande, helande, lugnande eller härdande egenskaper. Människor som är anslutna till ecoval.se är inte heller läkare eller annan vårdutbildad personal. Vi är inte heller medicinskt utbildade. Du är ansvarig för att förstå svensk lag.

Alla växtbaserade produkter som Ecoval säljer är lagliga, så länge du inte gör extraktioner eller blandningar och använder eller säljer produkterna olagligt, såsom läkemedel eller blandningar. Ecoval främjar inte användningen av sina produkter för medicinska ändamål, men i händelse av allvarliga förhållanden kontakta en läkare.

All information i Ecovals webbshop är helt för informations- och utbildningsändamål.

Förvaras utom räckhåll för barn och djur

I händelse av en olycka, ring 112

Läs våra köpvillkor för att förstå villkoren och sekretesspolicyn. Denna webbplats och information är strikt för informationsanvändning.

 

FÖRTYDLIGANDE AV KÖPVILLKOR
Ålder. Föremål kan inte köpas av personer under 18 år,
Köparen förstår att alla beställningar kan vara föremål för kravet på en vuxenunderskrift eller annat bevis på köparens ålder före eller på leveransdagen.

2. Användare. Köparen förstår fullständigt att ekologiska produkter som köpts från säljaren endast är avsedda för tillverkning av tvål, badbomber, ansiktslera och andra hobbyändamål och inte på något sätt är avsedda att användas som livsmedel i någon form. Varken att göra extraktioner eller syntetiska, kemiska eller medicinska blandningar. Köparen är också medveten om att human konsumtion av varor som säljaren tillhandahåller är ett missbruk. Köparen kommer inte att hålla säljaren ansvarig för missbruk och skada, varken förutsedd eller oförutsedd. Ej heller kommer säljaren att hållas ansvarig för personskador som kan uppstå till följd av missbruk och missbruk av dessa varor.

Förvara produkter utom räckhåll för barn och djur.

I händelse av en olycka, ring 112

3.Reglering och risk för förlust. Köparen är fullt ansvarig för alla lagar som gäller för köp av varor. Säljaren kan annullera en beställning om varorna i det specifika landet är förbjudna. Om varorna försvinner under transporten till köparen på grund av köparens underlåtenhet att följa alla tillämpliga lagar, vare sig lokala eller på annat sätt, är det säljaren förlust, och anses ansvarig för förlusten och belastar inte säljaren.

4.Personlig information. Fakturerings- och leveransinformation som ges till säljaren bekräftas av köparen och måste vara både sanningsenlig och korrekt. Köparen bekräftar att all personlig information endast är köparens information och inte någon tredje part.

5. Rätten att vägra försäljning. Säljaren kan vägra att sälja av någon anledning.

6. Frakt. Säljaren kommer att göra allt för att snabbt leverera varor till köparen. I händelse av att en försening inträffar erkänner köparen att säljaren inte är ansvarig.

7. Återbetalningar och returer Ecoval accepterar inte retur av organiskt material. Kontakta oss om du är missnöjd med din beställning på kontakt samotai.nu, vi kommer att göra allt för att göra dig nöjd med våra produkter och service och gör allt för att göra dig till en nöjd och återkommande kund hos oss.

8. Individuella avtalsbestämmelser. Giltighetstiden för dessa villkor ändras inte av uttalandet om en eller flera av villkoren som är juridiskt ogiltiga, olagliga eller inte kan verkställas. Varje avtal existerar enbart på sina egna meriter och ska inte ogiltigförklaras av någon förändring hos andra, oavsett omständigheterna.

9. Val av lag och jurisdiktion. Dessa villkor, liksom all försäljning av varor till köparen, anses både ha överenskommits och inträffat i Sverige. Tvister eller förtydligande av tolkning och åtgärder för verkställighet eller avtalsbrott ska tillämpas i enlighet med tillämplig lag i Sverige. Köparen och säljaren är uttryckligen överens om att alla åtgärder eller rättsliga åtgärder som uppstår i samband med försäljning av varor eller dessa villkor ska bedömas uteslutande i en domstol i Sverige.

10. Ansvarsfriskrivning. Syftet med dessa villkor är att ta det fulla ansvaret för säljaren för situationer där skada uppstod till följd av köp, användning eller missbruk av varor av köparen.

Genom att läsa detta accepterar du dessa villkor